Slide

หลักสูตรการอบรม

 • Abstraction เรียนรู้ Concept ของการคิดเชิงนามธรรม สามารถยกตัวอย่างอธิบายต่อยอดในห้องเรียนและมองเห็นประโยชน์การใช้วิธีคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน
 • History of Computing เข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ และพัฒนาการของคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงบทเรียนวิทยาการคำนวณเข้าด้วยกันในรูปแบบ Storytelling
 • Experience Activity Planner ฝึกออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้หลักสูตรการอบรมวางแผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 20 สัปดาห์ (1 เทอม) 
 • Python Programming เรียนรู้พื้นฐานภาษา Python และฟังก์ชันต่างๆ ฝึกเขียนโค้ดแบบ Script Mode สามารถอธิบายต่อให้เข้าใจง่าย

* จัดการอบรมในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom VDO conference

โครงการนี้เป็นการอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครออนไลน์ 
10 มีนาคม – 16 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. สมัครในนามโรงเรียน โดยโรงเรียนส่งตัวแทนครูสมัครจำนวน 2 คน
 3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับร่วมอบรมออนไลน์ ดังนี้
  • คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปที่สะดวกต่อการเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการ
  • คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปมีไมโครโฟนที่ใช้ร่วมอบรมได้
  • กล้องเว็บแคมที่สามารถใช้ร่วมอบรมได้
  • สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับร่วมกิจกรรมออนไลน์

สิ่งที่คุณครูจะได้รับ

 1. ใบความรู้และใบงานประกอบการอบรม
 2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
 3. ใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมการอบรม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบถ้วนตามกำหนดการ)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยสมัครในนามของโรงเรียน และส่ง (Submit) ใบสมัคร ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
 2. คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 โรงเรียน โดยประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลที่ครูให้ไว้ ในวันที่ 20 เมษายน 2564
 3. โรงเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องโอนเงินประกันการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีตามที่ระบุในอีเมล ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม โครงการฯ จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนเมื่อครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเสร็จตามกำหนดการ) หากท่านโอนเงินไม่ทันจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน โครงการฯ จะส่งอีเมลยืนยันสิทธิ์ทางอีเมลของคุณครู
 5. ถ้ามีการสละสิทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ จะติดต่อรายชื่อสำรองตามลำดับ

ภายหลังจากจบการอบรมครั้งนี้ โครงการฯ จะจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณแบบ Active Learning ที่โรงเรียนของคุณครู โดยเป็นความร่วมมือกับคุณครูที่ผ่านการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers ร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมในห้องเรียน  จำนวน 1 คาบเรียน (นักเรียนไม่เกิน 40 คน หรือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ของโรงเรียน) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมนำร่อง โครงการฯ มีเป้าหมายทำร่วมกับโรงเรียนจำนวน 1-2 โรงเรียน คณะกรรมการโครงการจะเป็น ผู้กำหนดแนวทางการเลือกโรงเรียน และสอบถามความสะดวกอีกครั้งหนึ่ง

– ปิดรับสมัครแล้ว ขอบคุณค่ะ –