รู้จักโครงการ

Samsung Innovation Campus เป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีเป้าหมายมุ่งสร้างทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้มีทักษะแห่งอนาคตและพร้อมที่จะเติบโตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

กิจกรรมหลักของโครงการ Samsung Innovation Campus คือ การอบรมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย ในด้าน Coding & Programming, AI และ IoT โดยในปี 2563 ได้เน้นการอบรมด้าน Coding & Programming เพื่อสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของภาครัฐ รวมถึงเตรียมความพร้อมเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคต โดยจุดเด่นของการโครงการ คือ การผนวกการอบรมเข้ากับกิจกรรมเสริมในรูปแบบของ Active Learning Bootcamp ที่นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการเขียน Code และ Programming แล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมือและกระบวนการในการคิดและทำโครงงานเพื่อนำไปใช้ในเบื้องต้นได้

ติดต่อเรา