โรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 – 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯

ในวันที่ 22 มีนาคม – 5 เมษายน 2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนบ้านโสกแต้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อสำรอง

ในกรณีที่มีโรงเรียนสละสิทธิ์ เราจะติดต่อโรงเรียนในรายชื่อสำรองขึ้นมาตามลำดับ

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนวิทยปัญญามัธยม
โรงเรียนศึกษานารี
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ